Resume af ridehal-sagen på Gedevasegård i FarumSagen opstod, da ejeren af Gedevasegård efter et uofficielt møde med borgmester Lars Carpens i januar 2006 fik det indtryk, at han kunne rejse en ridehal i det fredede landskab – blot han havde fem-syv hopper og kaldte det stutteri. Borgmesteren havde bl.a. misforstået kommuneplanen, hvor gården stod som ridecenter – hvilket netop ikke er stutteri, men rideskole eller hestepension, som ikke giver ret til byggerier i det fredede område.

Forinden havde ejer foreslået en udstykning af landzonearealet til parcelhuse, selv om der var rejst fredningssag. Naturklagenævnet godkendte fredningen i 2009.

Siden første ansøgning af 6/2 2006 har sagen som en landzonesag 3 gange været for jordbrugskommissionen, 2 gange for kommunens planudvalg og 2 gange for Naturklagenævnet som en plansag. Den har således ikke været for fredningsnævnet, der afviste at behandle den med besked om, at der først skulle tages stilling til det landbrugsmæssige. En gang er sagen blevet vist tilbage til fornyet behandling af jordbrugskommissionen og en gang af Naturklagenævnet, mens der er givet afslag til Gedevasegård de øvrige fem gange – sidste gang ved Naturklagenævnets kendelse af 6/4 2011. Afgørelserne har gået på, at der ikke var påvist erhvervsmæssigt stutteri eller behov for en ridehal til opdræt i forhold til det antal dyr, som lovligt kunne være på ejendommen. Protesterne blev i første omgang fremført af de omliggende grundejerforeninger sammen med Foreningen Naturparkens Venner, og ingen naboer ville stille yderligere jord til rådighed. Siden bakkede mange andre personer og foreninger op bag protesterne.

Det reelle problem er, at Gedevasegård allerede i 70’erne udstykkede de fleste af sine jorde, således at der kun er det magre flyvesandsoverdrev ud mod Mølleådalen tilbage – samt en mose, som er omfattet af EU’s Natura 2000-bestemmelser. Skråningerne er §3-overdrev. Hele ejendommen bortset fra gårdsplads og have er hovedområde i Farum Vest-fredningen og i planlægningen udpeget som kulturarvsareal af national betydning, nationalt geologisk interesseområde, meget værdifuldt landskab, oplevelsesrigt landskab og grøn kile, ligesom marken er indsatsområde vedrørende nitrat, da den grænser op til og skråner ned mod Mølleåen, som er vandløb med skærpet miljømålsætning. Derfor er der fokus fra mange sider på, at reglerne overholdes.

Den historiske Gedevasegård er således særdeles attraktiv som lystgård med hestepension til et begrænset antal heste – hvis man ikke ødelægger sin egen storslåede udsigt med byggeri. Ejendommens værdi skyldes den enestående beliggenhed så nær København med fredet udsigt 180 grader rundt fra stuehuset. Ejeren ville imidlertid have fået meget dårlig rådgivning ved købet, hvis formålet havde været at drive professionel stutterivirksomhed eller anden form for erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed - eller udstykning af det fredede landzoneområde. Hertil er ejendomstilliggenet for alt for lille og råderetten for begrænset.

Rådgiveren under sagen kan forsvare sin medvirken i sagen med, at engagementet først begyndte efter købet og ansøgningen.

Troels Brandt, 30/11 2011