Danernes Sagnhistorie

Danerkongerne fra Lejre
Danernes Sagnhistorie fra 2004 blev udsolgt efter 2 år trods en absurd anmeldelse på Historie Online, som her kan læses kommenteret som et kuriosum fremkaldt af alt for skarpe faggrænser. Bogens hovedkonklusioner er stort set uændrede i dag, men i de 15 år siden har yderligere forskning og intensive arkæologiske udgravninger af især Lejre og Jelling forstærket argumenterne radikalt. Saga-analysen indgår nu som supplement i PDF-bogen om Danerkongerne fra Lejre, som imidlertid angriber opklaringen af periodens forløb ud fra historie og arkæologi. Denne bog ligger på en særskilt side herom - Danerkongerne fra Lejre.

---

Danmarks sagnhistorie handler om det Lejre, som mange historikere siden den radikale Erik Arup har søgt at aflive.

Danernes Sagnhistorie er grundlæggende en analyse af Saxo. Formålet var at se, om det var muligt ved hjælp af sagaernes kronologi at opnå en sammenhængende fortælling, hvis rækkefølgen af de oprindelige tekster blev korrigeret for Saxos litterære opbygning, som forskerne afslørede i 1980-90'erne. Dette var muligt - og det blev endnu mere interessant, når man supplerede Saxos egen tekst med sagaer, kendt historie og arkæologi. 2. udgave er væsentligt omarbejdet i forhold til den første - 382 sider.

Resuméet er udarbejdet for at give overblik over forløbet uden de oprindelige kilde- og sagntekster - 15 sider.


Rekonstruktion af sagnhistorien før de kristne manipulationer
Bogen "Danernes Sagnhistorie" (2004) blev skrevet, da ingen historikere drog konsekvensen af den kritik af det manipulerede kildegrundlag, der i 1980-90'erne blev afsløret af forskere som Inge Skovgaard-Petersen, Karsten Friis-Jensen, Michael Gelting, Henrik Janson og Niels Lund. En systematisering af teknikken bag disse kirkepolitiske manipulationer i middelalderen dannede derefter grundlag for bogens nye rækkefølge, hvor det blev udnyttet, at teknikken var forskellig i værker som Saxo, sagaer og Adam af Bremen. Det skaber naturligvis ikke historie, men måske et ældre lag af sagnhistorien og dermed en bedre forståelse af Danmarks fortid.

Trods forfatters uddannelse og erfaring i kildekritik, analyse og manipulation på andre felter var det naturligvis forventeligt, at den oprindelige bog fremkaldte reaktion hos fagfolk, som i deres egne værker havde overset denne dimension. Der kendes dog kun et enkelt eksempel, som kan læses med forfatters kommentarer som et
kuriosum. Det er fra 2005, irrelevant og anses ikke for typisk for det faglige niveau.

En del af det tidligere kapitel 17 om Harald Blåtands slægt udkom som en artikel i Rigsarkivets "Siden Saxo" i 2016, men er nu blevet til en samlet og afrundet analyse af Jelling-problematikken i bogen.

Hovedpunkter i sagnhistorien
1. Samlingen af danerne på Sjælland og i Skåne med en efterfølgende fejde i 500-tallet. Fylder 40% af Saxos 9 sagnbøger.
2. Mobiliseringen af det senere Danmarks folk mod frankerne under en fælles paraply i 700-tallet.
3. Vikingernes togter i 800-tallet, hvis terror udmarvede frankerne og senere skabte oversøiske besiddelser.
4. Samlingen af Danmark under Harald Blåtand baseret på adkomst fra Lejrekongen Gorm og den jyske jarledatter Thyra.


Bogen er udsolgt
ISBN 87-990289-0-5.

Udgiver:
Gedevasens Forlag ApS
c/o Troels Brandt
Gedebakken 1, 3520 Farum
Telf.: 20 94 00 56
Mail: forlaget@gedevasen.dk
Web: www.gedevasen.dk